Kronika města Havířova

za rok:
- 1960 1970 1980 1990 2000 2010
- 1961 1971 1981 1991 2001 2011
- 1962 1972 1982 1992 2002 2012
- 1963 1973 1983 1993 2003
- 1964 1974 1984 1994 2004
- 1965 1975 1985 1995 2005
1956 1966 1976 1986 1996 2006
1957 1967 1977 1987 1997 2007
1958 1968 1978 1988 1998 2008
1959 1969 1979 1989 1999 2009


Kronika za rok 1976 není

Kronika za roky 1956 - 1963

Kronika ®ivotic
Kronika Prostřední Suché 1922-1953
Kronika Dolní Suché 1954-1956
Kronika Dolních Bludovic 1945-1959
Kronika Dolní Datyně do roku 1968
Kronika Dolní Datyně 1969-1974

Kronika města Havířova je zveřejněna pod GNU licencí. Přečtěte si, prosím, soubory licence.htm a credits.htm pro bliľąí informace.

Copyright (C) 2002 Městská knihovna Havířov

Kronika v této podobě (listy ve formátu *.jpg, velikost cca 180 kB) je veřejně přístupná v Městské knihovně:


Převod do elektronické podoby (do ročníku 2003 včetně a kronik obcí):
Městská knihovna, Městské informační centrum Havířov